ВС 1

Почистващ и дезинфекциращ препарат

Препаратът е с бактерицидно действие и почистващ ефект като областта на приложение е дезинфекция и почистване на повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, ветеринарни обекти и превозни средства.

ВС 1 -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0915-2/01.10.2015