Desimat

Дезинфекциращ препарат за ръце

Препаратът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие като областта на приложение е: хигиенна дезинфекция на ръце. Предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост, здравни и лечебни заведения.

Desimat -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0952-2/01.10.2015